Status prawny

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu jest jednostką administracyjną Gminy Stęszew.

Zasady funkcjonowania podmiotów:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy finansowana z subwencji budżetu państwa oraz dotacji gminy.

- Organem prowadzącym Zespołu jest Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew.

- Organem nadzorującym Zespołu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Obwód szkoły:

Będlewo, Drożdżyce, Modrze, Smętówko, Srocko, Wronczyn, Zaparcin.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

Aktu Założycielskiego
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami)
Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
Statutu Szkoły i Statutu Przedszkola
Zarządzeń Kuratora
Zarządzeń Dyrektora Szkoły
Ramowego planu pracy szkoły
Planu rozwoju Szkoły Podstawowej w Modrzu
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
Regulaminów:
Regulaminu Rady Pedagogicznej
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Regulaminu Rady Rodziców
Regulaminu biblioteki szkolnej.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:26:26.
Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:26:26
Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik