Struktura organizacyjna

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Modrzu 
 

Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik | Data wprowadzenia: 2011-10-03 13:22:55 | Data modyfikacji: 2011-10-03 13:24:18.
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Modrzu 
 

Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik | Data wprowadzenia: 2011-10-03 13:23:41.
Organy Zespołu  

 

1.     Dyrektor Zespołu

2.     Rada Pedagogiczna

3.     Rada Rodziców

4.     Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie.


RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Modrzu”.


RADA RODZICÓW

Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. „Rady Oddziałowe”, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas.

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik | Data wprowadzenia: 2011-10-09 13:06:29 | Data modyfikacji: 2011-10-09 15:59:33.
Data wprowadzenia: 2011-10-09 13:06:29
Data modyfikacji: 2011-10-09 15:59:33
Opublikowane przez: Agnieszka Kmiecik