Projekty realizowane ze środków zewnętrznych

Informacja o projekcie 

Informacja o  projekcie systemowym
POKL.09.01.02 – 30 -074/11
 „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew”

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt systemowy pn. „ Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew” - w klasach I – III szkół podstawowych na terenie gminy Stęszew w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL nr. POKL.09.01.02-30-074/11
2. Projekt, o którym mowa realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012.  przez Gminę Stęszew  w następujących szkołach:
  - Szkoła Podstawowa w Stęszewie
  - Szkoła Podstawowa w Jeziorkach
  - Szkoła Podstawowa w Modrzu
  - Szkoła Podstawowa w Strykowie
  - Szkoła Podstawowa w Trzebawiu
  - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie
  Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 228ucz. I 229 u. z klas I-III w 6 szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie Stęszew .
Cele szczegółowe projektu:
. a) zwiększenie dostępności uczniów do specjalistycznej pomocy psychologiczno-
      pedagogicznej  ,poprawa kompetencji komunikacyjnych,
b)   poprawa sprawności ruchowej z wadami postawy
c)   poprawa efektywności wykorzystania bazy edukacyjnej w szkołach podstawowych poprzez doposażenie ,zakup pomocy dydaktycznych,
d) poprawa kompetencji w zakresie nauk matematycznych i myślenia analitycznego poprzez zastosowanie nowych form dydaktycznych,                
e)   zapewnienie dzieciom specjalistycznej oferty edukacyjnej,
f)   podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym,

OFEROWANE FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W ramach Projektu prowadzone są następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:
a) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
b) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu,             
c) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
d) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
e) zajęcia rehabilitacyjne – gimnastyka korekcyjna,
f) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,

Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.


Realizacja projektu:

"LEPSZY START - wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew"

Zespół szkolno - przedszkolny w Strykowie

 


Zespół szkolno - przedszkolny w Jeziorkach

 

Zespół szkolno - przedszkolny w Modrzu

Szkoła Podstawowa w Stęszewie

 

Szkoła Podstawowa w Trzebawiu

 

Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2011-12-08 11:17:15 | Data modyfikacji: 2012-03-28 14:13:52.
Data wprowadzenia: 2011-12-08 11:17:15
Data modyfikacji: 2012-03-28 14:13:52
Opublikowane przez: ********************* *********************