Młodociani pracownicy

 

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 24 sierpnia 2017r.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie
3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3) Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis,
4) Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 24 sierpnia 2017r.,

• Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

• Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

• Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

• Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

• Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz informacji

Oświadczenie o pomocy

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów

Oświadczenie o wyskości refundacji z OHP

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-06-19 10:37:57 | Data modyfikacji: 2018-10-18 12:22:38.
Zgłoszenie młodocianego pracownika 

 


Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zawiadamia burmistrza (lub wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszakania młodocianego, o zawarciu umowy.


PLIKI DO POBRANIA:

Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-10-30 09:15:51 | Data modyfikacji: 2018-11-02 14:50:48.
Data wprowadzenia: 2018-10-30 09:15:51
Data modyfikacji: 2018-11-02 14:50:48
Opublikowane przez: ********************* *********************