Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
pracownik ds. administracyjno-oświatowych 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO PRACOWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-OŚWIATOWYCH
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie


Komisja w składzie:
1. Irena Wojtkowiak – Przewodnicząca komisji
2. Lucyna Augustyniak-Balicka – Członek komisji
3. Agata Wolniewicz– Członek komisji

przeprowadziła nabór na stanowisko pracownik do spraw administracyjno-oświatowych.

Na ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń zgłosiło się 2 kandydatów. Wymagania formalne spełniły 2 osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne.

Po przeprowadzeniu rozmów komisja rekrutacyjna zdecydowała, że na stanowisko pracownik do spraw administracyjno-oświatowych wybrana została pani Sylwia Nowak ze Stęszewa. Spełniła ona stawiane wymagania, zadowalająco odpowiadając na zadane jej w trakcie rozmowy pytania. Jej oczekiwania, co do pracy na ww. stanowisku pokryły się również z warunkami oferowanymi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie.

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-07-08 13:47:59 | Data modyfikacji: 2019-07-08 13:49:02.
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach 

Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach ul. Pocztowa 12.


Oferty mozna składać osobiście w sekretariacie (pok. nr 3) Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew lub przesłać listem poleconym na adres Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew. Liczy sie data doręczenia przesyłki do Urzędu.


Termin składania ofert: 19 czerwca 2019r. do godz. 14:00.


Szczegółowe informacje w załącznikach.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Stęszew

Ogłoszenie konkursu

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:16:30.
Nabór na stanowisko - pracownik ds.
administracyjno-oświatowych 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie
ogłasza nabór
na stanowisko do spraw administracyjno-oświatowych

A. Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu o szkolnictwie wyższym, preferowane administracyjne z zakresu zarzadzania oświatą.
3. Minimum 3 letni staż pracy.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne.
6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, procedur administracyjnych i przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych.


B. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość specyfiki oświaty na terenie gminy.
2. Zdolność rozwiazywania problemów.
3. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
4. Wysoka kultura osobista.
5. Mobilność- prawo jazdy kat.B.
6. Dobra znajomość komputera –MS Office, Internet, poczta elektroniczna.


C. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących w tym z placówkami oświatowymi.
2. Prowadzenie spraw związanych z edukacją publiczną, w szczególności zadań leżących w kompetencji organów samorządu gminnego, jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe.
3. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem konkursów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
4. Prowadzenie spraw związanych organizowaniem postępowań egzaminacyjnych dotyczących nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.
6. Pomoc przy analizie, zatwierdzaniu i nadzór nad realizacją arkuszy organizacyjnych szkół.
7. Kontrola arkuszy organizacyjnych oraz opracowywanie na ich podstawie projektów planu wydatków.
8. Przygotowywanie projektów decyzji, uchwał, zarządzeń, sprawozdań, analiz, rozliczeń, kalkulacji i prognoz w zakresie oświaty.
9. Weryfikacja poprawności danych przekazywanych w ramach SIO przez placówki oświatowe oraz wprowadzanie danych dotyczących ZEAS-u.
10. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w celu przygotowania zawodowego.
11. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji projektów edukacyjnych.
12. Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.


D. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2006 r. nr 125 poz.869).
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.
5. Aktualne oświadczenie o stanie zdrowia.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Załączona do ogłoszenia zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


E. Informacje o warunkach pracy
1. Praca wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi instytucjami na terenie gminy.
2. Istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach.
3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.

Miejsce pracy:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie ul. Poznańska 11, Stęszew
Godziny pracy: -W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od godz. 8:00 do 17:00
- Pozostałe poniedziałki: od godz. 8:00 do 16:00
- Od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00
Oferta dotyczy 1 stanowiska
Wymiar etatu: pełny


Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. osobiście w ZEAS-ie lub listownie w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko administracyjne”
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę (6 miesięcy).Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

_________________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że : 1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest ZEAS w Stęszewie z siedzibą w Stęszewie, ul. Poznańska 11. 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZEAS pełni Wojciech Patalas , e-mail : iodo@wpinfo.com.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzeniu procesu rekrutacji na stanowisko pracownik do spraw administracyjno-
oświatowych.
4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko. 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko. 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:06:47.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
pracownik ds. administracyjno-oświatowych 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
DO SPRAW ADMINISTRACYJNO OŚWIATOWYCH
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11, Stęszew


Komisja w składzie :
- Irena Wojtkowiak – przewodnicząca
- Agata Wolniewicz – członek
- Magdalena Szczepaniak – członek


przeprowadziła nabór na stanowisko urzędnicze do spraw administracyjno oświatowych.


Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół zgłosiło się 4 kandydatów.


Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze. Wśród osób składających oferty brak było kandydatów niepełnosprawnych.Wymagania formalne spełniło 2 kandydatów w tym jeden kandydat zrezygnował. Zaproszono więc na rozmowę kwalifikacyjną 1 kandydata. Niestety nie spełnił On oczekiwań komisji, związanych z posiadaniem odpowiedniego poziomu wiedzy z zakresu wykonywanych zadań dot. w/w stanowiska konsekwencją czego było nierozstrzygnięcie postępowania konkursowego.

 

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-03-18 10:30:53 | Data modyfikacji: 2019-03-18 10:31:22.
Nabór na stanowisko - pracownik ds.
administracyjno-oświatowych 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie
ogłasza nabór kandydatów na
stanowisko urzędnicze
do spraw administracyjno oświatowych


1. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
7) wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne lub prawnicze)
8) dobra znajomość komputera – MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
9) dyspozycyjność ,
10) zdolności komunikacyjne,
11) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
12) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw, a w
szczególności :
- ustawy o systemie oświaty
- ustawy Prawo oświatowe
- Karty Nauczyciela
- ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o ochronie danych osobowych.


2. Wymagania dodatkowe :
1) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
2) mobilność – prawo jazdy kat. B


3. Zakres wykonywanych zadań :
1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie rejestru pism
przychodzących i wychodzących,
2) prowadzenie korespondencji z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami
3) kontrola obowiązku nauki,
4) pomoc i rozliczanie środków pozyskiwanych z funduszy europejskich
5) pomoc przy analizie i zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych
6) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela
mianowanego
7) pomoc w organizowaniu konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
8) sporządzanie sprawozdań opisowych z realizacji zadań placówek oświatowych
9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Gminy podejmowanych na
podstawie ustaw : o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, uzyskiwanie
wymaganych prawem opinii i uzgodnień projektu
10) sprawdzanie zgodności danych SIO
11) obsługa wniosków dotyczących zwrotu kosztów dokształcania młodocianych
pracowników
12) zastępstwo w czasie nieobecności dyrektora ZEAS
13) realizacja innych zadań związanych z działaniem zespołu , zleconych przez dyrektora.


4. Wymagane dokumenty :
1) życiorys (CV) opatrzony podpisem
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kwestionariusz osobowy, osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7) aktualne oświadczenie o stanie zdrowia
8) załączona do ogłoszenia zgoda na przetwarzanie danych osobowych,


5. Informacja o warunkach pracy:
Praca wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się innymi instytucjami –
placówkami oświatowymi na terenie gminy, istnieje potrzeba przemieszczania się po
schodach.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co
najmniej 6%.


Miejsce pracy :
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62 – 060 Stęszew
Godziny pracy :
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca: od godz. 8.00 do 17.00
Pozostałe poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00
Od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00


Oferta dotyczy 1 stanowiska – na pełen etat


Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2019 r.
osobiście w ZEAS lub listownie w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.
administracyjno oświatowych”
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w BIP na internetowej stronie Urzędu :
www.steszew.pl oraz tablicy informacyjnej ZEAS.


Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie
umowy na czas określony ( 6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego
wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz
pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nie
określony.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że:
1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest ZEAS w
Stęszewie, ul. Poznańska 11.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZEAS pełni Wojciech Patalas, e-mail:
/>iodo@wpinfo.com.pl />3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze do spraw administracyjno
oświatowych.
4. Podane dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na
podstawie obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji na wskazane wyżej
stanowisko .
6. Przysłuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji na w/w stanowisko.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.(mailto:iodo@wpimfo.com.pl<br).
…....................................................................................
Data i podpis osoby składającej oświadczenie

 nabór na pracownika - specjalista ZEAS.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-02-20 07:34:59.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
pracownik ds. kadr i płac 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK DS. KADR I PŁAC
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie


Komisja w składzie:
1. Irena Wojtkowiak – Przewodnicząca komisji
2. Lucyna Augustyniak-Balicka – Członek komisji
3. Agata Wolniewicz– Członek komisji

przeprowadziła nabór na stanowisko pracownik do spraw kadr i płac.

Na ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń zgłosiło się 5 kandydatów. Wymagania formalne spełniły 2 osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne.

Po przeprowadzeniu rozmów komisja rekrutacyjna zdecydowała, że na stanowisko pracownik do spraw kadr i płac wybrana została pani Magdalena Nowak. Najlepiej odpowiedziała na zadane jej w trakcie rozmowy pytania, dzięki czemu uzyskała wysoką ocenę komisji rekrutacyjnej.

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-09-13 07:40:20 | Data modyfikacji: 2018-09-13 07:41:13.
Nabór na stanowisko - pracownik ds. kadr i płac 

O G Ł O S Z E N I E

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
Ogłasza nabór na stanowisko – pracownik ds. kadr i płac

Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Stęszew ul. Poznańska 11
Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2018r

Wymagania
- wykształcenie wyższe oraz praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
- dobra znajomość przepisów prawa, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych, samorządowych i Karty Nauczyciela
- biegła znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office,
-mile widziana znajomość programu płacowego QNT-Integra
-stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku
-duża dyspozycyjność
-prawo jazdy kat.B

Zakres wykonywania zadań na stanowisku
1.Obsługa kadrowa i płacowa pracowników placówek oświatowych, archiwizacja dokumentów.
2.Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka.
3.Sporzadzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia oraz należności dotyczących wydatków pozapłacowych.
4.Przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników
5.Obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ,fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników z którymi umowa została rozwiązana.
6.Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji)
7.Terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych.
8.Kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń
9.Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych., terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego, sporządzanie rocznych deklaracji.
10.Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PIT-y) dla wszystkich pracowników i przekazywanie do Urzędów Skarbowych.
11.Sporządzanie kart wynagrodzeń.
12.Prowadzenie akt personalnych pracowników.
13.Ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami
14.Przygotowywanie umów zlecenie.
15.Wypisywanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzenia.
15.Prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów.
16.Sporządzanie list obecności pracowników na każdy miesiąc-dbanie o dyscyplinę i punktualność przychodzenia i wychodzenia z pracy.
17.Sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.
18.Sporządzanie sprawozdań do GUS,ZUS,PFRON
19.Sporządzanie rocznego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
20.Obsługa wniosków dotyczących zwrotu kosztów dokształcania młodocianych pracowników.

Wymagane dokumenty
-życiorys (CV)
-list motywacyjny
-kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
-kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy
-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ,opinie , referencje
-aktualne oświadczenie o stanie zdrowia
-kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
-załączona do ogłoszenia zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy kierować do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie ul .Poznańska 11 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018r w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika ds. kadr i płac”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Plik do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje że:


1.Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest ZEAS w Stęszewie ul. Poznańska 11.
2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZEAS pełni Wojciech Patalas, e-mail: iodo@wpinfo.com.pl />3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika ds. kadr i płac
4.Podane dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko.
6.Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
8.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.
10.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………………………………………………….
Data i podpis osoby składającej oświadczenie

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-08-03 14:52:44.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun
dowożenia - 2 etaty 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUN DOWOŻENIA – 2 ETATY
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie


Komisja w składzie:
1. Irena Wojtkowiak – Przewodniczący komisji
2. Agata Wolniewicz – Członek komisji
3. Norbert Rembalski – Członek komisji

przeprowadziła nabór na stanowisko opiekun dowożenia – 2 etaty.

Na ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń zgłosiło się 5 kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne.

Po przeprowadzeniu rozmów komisja rekrutacyjna zdecydowała, że na stanowisko opiekun dowożenia – 2 etaty wybrane zostały: pani Kinga Kempa oraz pani Katarzyna Krystkowiak. Najlepiej odpowiedziały na zadane im w trakcie rozmowy pytania, dzięki czemu uzyskały wysoką ocenę komisji rekrutacyjnej.

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-07-19 07:39:24 | Data modyfikacji: 2018-07-19 07:45:46.
Konkurs na stanowisko dyrektora publicznego
Przedszkola w Stęszewie 

Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew.


Oferty mozna składać osobiście w sekretariacie (pok. nr 3) Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew lub przesłać listem poleconym na adres Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew. Liczy sie data doręczenia przesyłki do Urzędu.


Termin składania ofert: 24 lipca 2018r. do godz. 14:00.


Szczegółowe informacje w załącznikach.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Stęszew

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:06:20 | Data modyfikacji: 2018-07-03 14:09:09.
Nabór na stanowisko - opiekun dowożenia 

 

Ogłoszenie

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Stęszewie
ogłasza nabór na stanowisko – opiekun dowożenia - 2 etaty

 

Umowa o pracę : czas określony (rok szkolny)

wymiar czasu pracy : niepełny etat


Od kandydata wymaga się : wykształcenie zawodowe


Niezbędne cechy charakteru : dokładność, punktualność, zdolności komunikacyjne, kultura osobista,

umiejętność rozwiązywania konfliktów, znajomość przepisów ruchu drogowego.


Chętnych zapraszamy do składania aplikacji zawierających :

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- aktualną fotografię

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , doświadczenie zawodowe oraz ewentualne umiejętności

- aktualne oświadczenie o stanie zdrowia - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie


Główne obowiązki :


- opieka nad dziećmi podczas organizowanego dowozu;

- sprawdzanie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na autobus oraz wewnątrz pojazdu;

- dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w autobusie;

- zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy;

- zapewnienie bezpiecznego wsiadania do autobusu oraz wysiadania uczniów na przystanku lub miejscu

wyznaczonym skąd uczniowie rozchodzą się do domów;

- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją dowozu.

 

Zgłoszenia kierować należy do dnia 29 czerwca 2018 r. na adres Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w

Stęszewie ul. Poznańska 11, 62–060 Stęszew w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na opiekuna dowożenia”

Zgłoszenia, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZEAS w Stęszewie będą dołączone do jego akt

osobowych. Dokumenty pozostałych będą przechowywane w ZEAS przez okres 7 dni od dnia informacji o

wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem .

ZEAS nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru

nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP UMiG Stęszew oraz na tablicy

informacyjnej siedziby ZEAS w Stęszewie.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii

Europejskiej PL) informuję, że :

1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest ZEAS w Stęszewie z siedzibą w

Stęszewie, ul. Poznańska 11.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZEAS pełni Wojciech Patalas , e-mail : iodo@wpinfo.com.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzeniu

procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna dowożenia.

4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego

prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do

przenoszenia danych.

7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w

stanowisko.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:00:35 | Data modyfikacji: 2018-06-19 11:56:57.
Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:00:35
Data modyfikacji: 2018-06-19 11:56:57
Opublikowane przez: ********************* *********************