Dowozy dzieci do szkół

Plan dowożenia 2020/2021 

Plan dowożenia 2020/2021

Organizacja dowozów 2020/2021

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:17:41.
Plan dowożenia 2019/2020_aktualizacja od
16.09.2019 
 20190911142453048.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:49:59 | Data modyfikacji: 2019-09-11 14:54:17.
Regulamin dowozów 

Regulamin dowozów szkolnych znajduje się pod linkiem:


http://bip.steszew.pl/upload/Zarz1222019.pdf

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-09-06 07:36:07 | Data modyfikacji: 2019-09-06 07:40:08.
Przystanki autobusów szkolnych w roku szkolnym
2019/2020 
 Przystanki autobusów 2019-2020.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-08-28 14:07:16.
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 

 

 

INFORMACJA DOT. DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI


Uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu są:
a) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w tym z niepełnosprawnością intelektualną – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
b) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
c) dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczestnicząca w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
d) niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek wychowania przedszkolnego,
e) niepełnosprawni uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej

Zasady zgłaszania wniosku o zapewnienie dowozu:
1. Prawo wystąpienia o zorganizowanie dowozu przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym.
2. Wniosek w sprawie dowozu zbiorowego dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wraz z załącznikami należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Stęszewie ul. Poznańska 11 w terminie do 31 maja br.
3. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego, realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
4. Warunkiem objęcia ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym transportem jest zamieszkanie na terenie Gminy Stęszew.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w sprawie dowozu zbiorowego dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wraz z załącznikami:
a) kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
b) kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
c) zaświadczenie ze szkoły, przedszkola lub ośrodka wydane przez dyrektora placówki (można dostarczyć później w terminie do 10 września br.)


Zasady organizacji dowozów:
1. Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu nieograniczonego.
2. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Dowóz odbywa się w ściśle określonych godzinach na podstawie harmonogramu, ustalonego na początku roku szkolnego zgodnie z planami lekcji.
4. Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie.
5. Dowóz uczniów organizuje się na trasie dom-szkoła-dom dla większej liczby uczniów, a zasadą obowiązującą jest dowożenie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej i kończące najpóźniej. Uczniowie dowożeni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć oraz kończący zajęcia wcześniej niż przewiduje to harmonogram odwozów, zobowiązani są do korzystania z opieki świetlicowej. Czas oczekiwania na zajęcia oraz czas oczekiwania na odwóz po zajęciach nie powinien być dłuższy niż 2 godziny.
6. Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas przewozów odpowiada przewoźnik, który wyznacza w tym celu opiekuna dzieci dowożonych.
8. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są zgłaszać dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół W Stęszewie wszelkie nieprawidłowości związane z dowozem.
9. W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie, w terminie 3 dni od dnia rezygnacji.

Obowiązki opiekuna dzieci dowożonych:
1) sprawdzanie stanu liczebnego wewnątrz pojazdu
2) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania osób, a także w zależności od sytuacji przyjścia do szkoły, a po zakończeniu transportu zapewnienie bezpiecznego dojścia do domów. W razie potrzeby do przeprowadzenia dzieci na drugą stronę jezdni.
3) przestrzeganie obowiązku wysiadania przez dzieci z pojazdu tylko w miejscach dozwolonych
4) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas przewozu oraz transportu z samochodu pod opieką rodzica lub osoby dyżurującej w szatni szkolnej;
5) przestrzeganie zasad BHP;
6) kontrolowanie zachowania dzieci, obserwacja stanu zdrowia, poinformowanie o spostrzeżeniach rodzica lub nauczyciela opiekującego się dzieckiem w placówce;
7) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;
8) składanie i rozkładanie wózka inwalidzkiego, wnoszenie i wynoszenie wózka inwalidzkiego z pojazdu;
9) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dziecka z największą starannością przy niepełnosprawności dziecka;
10) w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo przeniesienie dziecka z wózka inwalidzkiego do pojazdu i z pojazdu na wózek inwalidzki;
11) przyprowadzanie dziecka do szatni szkolnej i przekazanie osobie dyżurującej, odebranie dziecka z szatni ze szkoły;
12) przekazanie ewentualnych informacji z placówki do domu rodzinnego dziecka i odwrotnie
13) dbałość o higienę dziecka;

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego:
1) Przekazanie przewoźnikowi aktywnego numeru telefonu kontaktowego i informowanie o jego zmianie;
2) Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas oczekiwania na przyjazd samochodu;
3) Punktualne doprowadzenie dziecka do miejsca oczekiwania na samochód i odebranie go po powrocie ze szkoły;
4) Wcześniejsze poinformowanie opiekuna/przewoźnika o nieobecności dziecka;

 

 

Wniosek w sprawie dowozu

 

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2019-04-24 07:51:18.
Zasady dowożenia uczniów do i ze szkoły 

Poniżej zamieszczamy Zasady dowożenia uczniów do i ze szkoły autobusami szkolnymi.

 Zasady dowożenia uczniów do i ze szkoły.pdf

Opublikowane przez: ********************* ********************* | Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:01:56 | Data modyfikacji: 2018-06-19 11:15:31.
Data wprowadzenia: 2014-09-01 11:01:56
Data modyfikacji: 2018-06-19 11:15:31
Opublikowane przez: ********************* *********************